home

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (สันติอิสลาม) ถนนสายแยก ทล.3369 - บ้านพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ : 09 เม.ย. 2561 15:52

logo
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ : 22 ส.ค. 2560 14:47

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางลัดสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครนายก สายเลี่ยงเมืองนครนายก (นย.2011) ตำบลศรีนาวา, ต.บ้านใหญ่, ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling

วันที่ : 21 ส.ค. 2560 11:39

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย แยก ทช.นย.๒๐๑๑ ถึง ร.ร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 18 ส.ค. 2560 15:58

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย นย. 2013 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก ระยะทาง 3.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ : 18 ส.ค. 2560 15:54

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย นย.5034 แยกทางหลวงชนบท นย.4031 - บ้านดอนยอ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 3.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ : 18 ส.ค. 2560 15:49

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย นย. 3022 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายกระยะทาง 2.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ : 18 ส.ค. 2560 15:46

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นย.5032 แยกทางหลวงชนบท นย.4031 - ประตูระบายน้ำคลอง 1 ต.ทรายมูล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 3.120 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ : 18 ส.ค. 2560 15:42

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย นย. 3027 แยก ทล. 305 (กม.ที่ 72+650) - บ้านบางไพล ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก ระยะทาง 2.065 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 17:41

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย นย.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 33 (กม.ที่ 120+550) - บ้านชะอม ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก ระยะทาง1.110 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 17:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ : 12 ก.ค. 2561 14:30

แขวงทางหลวงชนบทนครนายก ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม

วันที่ : 12 ก.ค. 2561 13:45

logo
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ : 06 มิ.ย. 2561 13:30

logo
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ : 15 พ.ค. 2561 15:15

logo
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี พ.ศ. 2560 รายการแบตเตอรี่

วันที่ : 25 เม.ย. 2561 14:30

logo
ขายพัสดุของทางราชการ ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการถังยางมะยอย ชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ : 25 เม.ย. 2561 14:30

logo
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ : 10 เม.ย. 2561 11:15

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2560

วันที่ : 09 เม.ย. 2561 14:00

logo
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ : 20 มี.ค. 2561 13:00

logo
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคา 2561

วันที่ : 14 ก.พ. 2561 15:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
   

 

home