home

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัย ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร และระบบสังเกตการณ์ (กล้อง CCTV) สาย นย.4016 แยก ทล.3049 - เขื่อนขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 13 ก.ย. 2561 10:56

logo
โครงการปรับปรุงเชิงลาดสะพาน ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย นย.4009 แยก ทล.3369 - บ้านพระอาจารย์ ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 04 ก.ย. 2561 13:41

logo
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แก้ไขคันทางทรุดตัว สาย นย.6030 แยกคันคลองชลประทาน - บ้านบางมงคล ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระยะทาง 1.000 กม.

วันที่ : 04 ก.ย. 2561 13:37

logo
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร และระบบสังเกตการณ์ (กล้อง CCTV) สาย นย.4016 แยก ทล.3049 - เขื่อนขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 04 ก.ย. 2561 11:12

logo
ร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แก้ไขคันทางทรุดตัว สาย นย.6030 แยกคันคลองชลประทาน - บ้านบางมงคล ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก ระยะทาง 1.000 กม.

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 16:13

logo
ร่างประกาศโครงการปรับปรุงเชิงลาดสะพาน ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย นย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3369 - บ้านพระอาจารย์ ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 16:06

logo
โครงการอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนองรี ถนนสาย นย.2013 แยก ทล.33 - วัดอินประชาราม ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 14:31

logo
โครงการอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองหกวา/ โรงเรียนนัซรุดดีน ถนนสาย นย.4009 แยก ทล.3369 - บ้านพระอาจารย์ ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 14:21

logo
โครงการอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกลาง คลอง 30 ถนนสาย นย.4015 แยก ทล.3051 - บ้านคลอง 30 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 14:10

logo
โครงการอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนวัดท่าทรายศรีมงคลสงเคราะห์ ถนนสาย นย.3027 แยก ทล.305 - บ้านบางไพล ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 13:49

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่ : 12 ก.ย. 2561 11:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ : 14 ส.ค. 2561 14:45

logo
แจ้งเวียนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ไม่จำเป็นใช้งาน

วันที่ : 24 ก.ค. 2561 10:30

logo
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ : 12 ก.ค. 2561 14:30

แขวงทางหลวงชนบทนครนายก ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม

วันที่ : 12 ก.ค. 2561 13:45

logo
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ : 06 มิ.ย. 2561 13:30

logo
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ : 15 พ.ค. 2561 15:15

logo
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี พ.ศ. 2560 รายการแบตเตอรี่

วันที่ : 25 เม.ย. 2561 14:30

logo
ขายพัสดุของทางราชการ ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการถังยางมะยอย ชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ : 25 เม.ย. 2561 14:30

logo
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ : 10 เม.ย. 2561 11:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
   

 

home