home

รายชื่อนามานุเคราะห์

รายชื่อข้าราชการ

1.  นายไวพจน์  มณีกร                      ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก

2.  นางสาวกมลวรรณ  สุขถาวร         วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

3.  นายจารุวัฒน์  พูลสิทธิ์                  นายช่างโยธาชำนาญงาน

4.  นายกมล  จันทอนธิมุก                  นายช่างโยธาชำนาญงาน

5.  นายสุทธิ  ทิพย์สุข                         นายชางโยธาชำนาญงาน

6.  นายจตุพร  เหมทานนท์                 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.  นายชัยทัด  บุญเกิด                      นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

8.  นางมานิศรา  ศุภมณี                      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

9.  นางสาวเยาวเรศ  เรืองจันทร์         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

รายชื่อลูกจ้างประจำ

1.   นางนงเยาว์   ราซิ่ว                        พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3

2.   นายสำฤทธิ์  กัดตา                        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ช่วยราชการ)

3.   นายมี  ศรแก้ว                                พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (ช่วยราชการ)

 

รายชื่อพนักงานราชการ

1.  นางสาวสุรีพร   บำรุงจิตต์                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2.  นางสาวเกล็ดแก้ว  โพธิบุบผา         เจ้าพนักงานธุรการ

3.  นายสนธิศักดิ์  นาคมณี                    นายช่างโยธา

4.  นายไชยวัฒน์  ทิพย์เนตร                นายช่างโยธา

5.  นายสาธิต  สุวรรณชม                     นายช่างโยธา

6.  นายชำนาญ  เอี่ยมสอาด                พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

7.  นายนิพนธ์  งามอาการ                    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

8.  นายพิพัฒน์  อโนดาษ                     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา